ANBI

 

ANBI

Stichting Gemeentemuseum Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Gemeentemuseum verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Gemeentemuseum Den Haag.

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft geen winstoogmerk.

Naam van de instelling

Stichting Gemeentemuseum Den Haag

RSIN/ fiscaal nummer

8075.31.042

Kamer van Koophandel

27179947

Bankgegevens

Gemeentemuseum Den Haag
IBAN: NL11 RABO 0362803331
BIC: RABONL2U

Contactgegevens

Zie hier

Statutaire doelstelling

De stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van museumgebouwen en collecties die onder de naam “Gemeentemuseum” in eigendom toebehoren aan de gemeente Den Haag.

Directie

De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

Raad van Toezicht

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
Mevrouw G. Bekman
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

Zowel directie van het Gemeentemuseum als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vakantiegeld.
De Raad van Toezicht van Stichting Gemeentemuseum Den Haag voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Het Gemeentemuseum Den Haag volgt de museum cao voor wat betreft de salarissen van medewerkers.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vindt u hier.

Bekijk hier de jaarverslagen