Huisregels & algemene bezoekersvoorwaarden

Om onze kunstwerken zo goed mogelijk te kunnen beschermen en uw bezoek zo prettig mogelijk laten verlopen zijn een aantal regels opgesteld. Wij vragen wij u vriendelijk om deze huisregels & algemene bezoekersvoorwaarden te respecteren tijdens uw bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag

1. DEFINITIES

1.1 Gemeentemuseum: de Stichting Gemeentemuseum Den Haag

1.2 Gemeentemuseum gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Gemeentemuseum, daaronder inbegrepen de museumtuinen.

1.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig toegangsbewijs, het Gemeentemuseumgebouw betreedt.

1.4 Entreeticket: een ticket dat bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Gemeentemuseumgebouw.

1.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Gemeentemuseumgebouw.

1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.


2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van het Gemeentemuseum.

2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Gemeentemuseum in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Bezoeker is verplicht zich te houden aan deze bezoekersvoorwaarden en de aanwijzingen en instructies hierover van museummedewerkers. Indien een bezoeker naar het oordeel van de medewerkers op enigerlei wijze in strijd handelt met deze bezoekersvoorwaarden of de op basis hiervan gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het museum worden ontzegd zonder dat het museum tot vergoeding van enige schade hoeft over te gaan of tot restitutie zal zijn gehouden.

2.5 Indien bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het Gemeentemuseum hem/haar de toegang tot het Gemeentemuseum gebouw voor bepaalde tijd ontzeggen.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Verblijf in het Gemeentemuseumgebouw is altijd voor eigen rekening en risico.

3.2 Bezoeker is tijdens zijn verblijf aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij aanricht.

3.3 Het Gemeentemuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker tijdens een bezoek lijdt, die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Gemeentemuseum. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van Gemeentemuseum aan het Gemeentemuseum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b. de ter zake van de schade door een derde aan het Gemeentemuseum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

3.4 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Gemeentemuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 3.3. beschreven schadevergoedingsregeling.

3.5 Aansprakelijkheid van het Gemeentemuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

4. ENTREETICKET/ TOEGANGSBEWIJS

4.1 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde tijd.

4.2 Het Gemeentemuseum is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

4.3 De hierna volgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding aan bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Gemeentemuseum;

b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. het niet beschikbaar zijn van tablets in de Wonderkamers;
d. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen van het Gemeentemuseum met het daadwerkelijk getoonde;

e. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door het Gemeentemuseum noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Gemeentemuseum gebouw;

f. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;

g. schade veroorzaakt door andere bezoekers;

h. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

i. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten;

j. ontzegging van de toegang tot het Gemeentemuseum gebouw;

k. verlies van het toegangsbewijs/ entreeticket.

5. TOEGANG

Het Gemeentemuseum is toegankelijk met:

5.1. Tassen van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4. Voorwerpen tot A4 formaat kunnen, mits in de tas en m.u.v. van de voorwerpen genoemd onder 5.6 worden meegenomen.

5.2. Opvouwbare zitstoelen voor mindervalide bezoekers.

Het Gemeentemuseum is niet toegankelijk met:

5.3 Tassen groter dan A4 formaat.

5.4 Skateboards, skeelers, inline skates, rolschaatsen of ander schoeisel of toebehoren met wieltjes.

5.5 (Huis-) dieren, met uitzondering van hulphonden.

5.6

a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;

b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;

c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;

d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;

e. chemische en toxische stoffen.

Indien deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden deze in bewaring genomen. Indien de bezoeker hier niet aan meewerkt, kan de toegang worden ontzegd.

Bezoeker kan de toegang worden ontzegd indien of bij:

5.7 Het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Gemeentemuseum of een daartoe door het Gemeentemuseum bevoegd verklaarde instantie.

5.8 Het uitblijven van medewerking aan de toegangscontrole van bezoeker en bagage.

5.9 De bezoeker niet identificeerbaar is en/ of van wie het gezicht niet zichtbaar is.

5.10 De bezoeker tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Gemeentemuseum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd.

5.11

a. de bezoeker onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

c. de bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;

d. de bezoeker met blote voeten of op sokken loopt, of met ontbloot bovenlichaam het museum wenst te betreden.

5.12 In geval van calamiteiten of in het kader van incidentele oefeningen voor de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) is het museum gerechtigd:

a. de reguliere openingstijden aan te passen aan een door het Gemeentemuseum noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Gemeentemuseum gebouw;

b. de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan controle van tassen

6. VERBLIJF EN GEDRAGSREGELS

6.1 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding in het museum zijn.

6.2 Voor basisscholen en middelbare scholen geldt dat per groep van 15 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn.

6.3 Er is cameratoezicht in het Gemeentemuseum.

6.4 Het Gemeentemuseum laat regelmatig foto-en film reportages maken in het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden; zowel in eigen middelen als in door het museum mogelijk gemaakte mediapublicaties. Met het verblijf in het museumgebouw gaat de bezoeker akkoord met de publicatie van dit materiaal, ook als de bezoeker op dit materiaal te zien is.
Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij het museum kenbaar worden gemaakt. Het Gemeentemuseum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen; of deze niet opnieuw te publiceren.

6.5
Bezoeker mag tijdens zijn verblijf in het museumgebouw niet en/of geen:

a. tentoongestelde objecten aanraken;

b. andere bezoekers hinderen, waaronder inbegrepen het langdurig het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren of het veroorzaken van geluidsoverlast;

c. roken;

d. eten of drinken nuttigen, met uitzondering van het café/restaurant en de museumtuinen;

e. foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen,

flitsapparatuur en/of statieven of andersoortige toebehoren zonder voorafgaande toestemming;

g. tekenen of schilderen zonder voorafgaande toestemming; bezoeker kan zich hiertoe wenden tot de informatiebalie;
h. goederen aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen.

6.6 Het is bezoekers toegestaan te filmen of fotograferen zonder lampen, flitsapparatuur, statieven en andere toebehoren. Gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen van het gebouw en kunstwerken mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien gewenst kan bezoeker hiervoor schriftelijke toestemming vragen, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

7. GEVONDEN VOORWERPEN

7.1 Bezoeker dient in het Gemeentemuseum gevonden voorwerpen af te geven bij een medewerker.

7.2 Het Gemeentemuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, overdragen aan de politie in Den Haag.

7.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum over de status van de vermeende eigenaar is het museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

7.4 Het Gemeentemuseum behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

8. KLACHTENREGELING

8.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.

9. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Als overmacht voor het Gemeentemuseum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Gemeentemuseum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Gemeentemuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

9.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Gemeentemuseum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9.3 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Gemeentemuseum is Nederlands recht van toepassing.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Gemeentemuseum zijn vastgesteld door zijn Directie en gedeponeerd onder nummer 27179947 bij de Kamer van Koophandel Den Haag te Den Haag. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.gemeentemuseum.nl.

Stichting het Gemeentemuseum Den Haag te Den Haag

Directie