Algemene voorwaarden

Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Gerrit Schreurs.

Algemene voorwaarden Gemeentemuseum Den Haag, behorend bij het gebruik van beeldmateriaal, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1 – Algemene bepalingen – definities

Artikel 1.1

Onder ‘het Gemeentemuseum’ wordt verstaan de Stichting Gemeentemuseum Den Haag, gevestigd te Den Haag, alsmede haar organisatie die het beeldmateriaal beheert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie en museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder beeldmateriaal wordt verstaan de afbeelding van een werk uit de collectie van het Gemeentemuseum of werk behorend bij een tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Artikel 2. Toestemming vooraf

Voor het gebruik van beeldmateriaal voor publicatie of een andere manier van verveelvoudiging moet altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan het Gemeentemuseum.

Artikel 3. Gebruik

Artikel 3.1

Beeldmateriaal wordt alleen beschikbaar gesteld aan de aanvrager en voor het doel waarvoor het beeldmateriaal is aangevraagd. Gebruik van het beeldmateriaal anders dan waarvoor het is aangevraagd alsmede het doorgeven van beeldmateriaal aan derden is niet toegestaan. Voor ander of hernieuwd gebruik moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 3.2

Het geleverde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van het Gemeentemuseum worden bewerkt tot een nieuw beeld dat afwijkt van het origineel.

Artikel 4. Vermelding

Tenzij anders vermeld dient bij gebruik van een afbeelding het Gemeentemuseum Den Haag te worden vermeld alsmede het bij het beeldmateriaal gevoegde bijschrift met vermelding van copyrights zoals in het bijschrift vermeld.

Artikel 5. Bewijsexemplaar

Alle gebruikers verplichten zich in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van beeldmateriaal van het Gemeentemuseum, tot het kosteloos verschaffen van een bewijsexemplaar aan het Gemeentemuseum. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden verschaft. Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar:

Gemeentemuseum Den Haag

Afdeling Marketing & Communicatie

Stadhouderslaan 41

2517 HV Den Haag

Artikel 6. Auteursrecht

De door het Gemeentemuseum in rekening gebrachte bedragen omvatten geen eventuele vergoedingen die in het kader van het auteursrecht aan de rechthebbende betaald moeten worden. Het is de plicht van de gebruiker zich op de hoogte te stellen van deze rechten en zich te houden aan de bepalingen uit de auteurswet en van de rechthebbenden. Hiertoe dient de gebruiker zelf contact op te nemen met Pictoright in Nederland, een soortgelijke instelling in het buitenland óf de betreffende belanghebbende om dit gebruiksrecht te regelen. Het Gemeentemuseum is niet aansprakelijk voor eventuele conflicten tussen gebruiker en rechthebbenden.