Steun ons als particulier

Geen museum zonder particulier initiatief

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor het Gemeentemuseum. Voor een belangrijk deel van zijn activiteiten is het museum voor collectievorming afhankelijk van particuliere verzamelaars. Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan particulier initiatief.
 

De gemeente Den Haag verstrekt subsidie aan het museum zodat het museum zijn basistaken kan uitvoeren. Dankzij genereuze bijdragen van particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen kan het museum veel meer doen zoals de collectie aanvullen, bijzondere tentoonstellingen organiseren en speciale educatieve programma’s aanbieden. Het museum is dankbaar voor elke schenking of erfenis, hoe groot of klein ook.

ANBI-status

Aan het Gemeentemuseum is door de belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/fiscaal nummer ANBI 807531042) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Gemeentemuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen.

In de brochure (zie onderaan de pagina) vindt u de verschillende vormen van schenken en nalaten.

 

Schenken met belastingvoordeel

Voelt u zich betrokken bij het Gemeentemuseum? Wilt u het museum steunen? Uw steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van het Gemeentemuseum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld restauraties mogelijk of educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past, maar waarvoor het museumbudget niet toereikend is.
 

De Geefwet

Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht, waarbij periodieke schenkingen aan culturele instellingen zoals het Gemeentemuseum fiscaal aantrekkelijk zijn. Meer informatie over de Geefwet vindt u onderaan de pagina.

Periodieke schenking

Wilt u schenken met belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast in een onderhandse akte. Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig aftrekbaar, zonder de drempel die hierbij door de belastingdienst wordt gehanteerd. 

Periodieke schenking van kunstvoorwerpen

De periodieke schenking hoeft geen geldbedrag te zijn. Ook een kunstvoorwerp kan op deze manier aan het Gemeentemuseum geschonken worden. Dit kan evenals het schenken van een geldbedrag leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
 

U krijgt uw belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

1. Download de overeenkomst periodieke giften

2. Vul de overeenkomst periodieke in tweevoud in en onderteken beide exemplaren

3. Lees de toelichting met voorwaarden

4. Stuur beide exemplaren van de overeenkomst periodieke giften zonder postzegel naar Stichting Gemeentemuseum Den Haag t.a.v. Schenkingsakten/Céline 't Hart, Antwoordnummer 1355, 2501 VC Den Haag

5. Het Gemeentemuseum stuurt u één van beide exemplaren terug.

Als u graag wil dat het Gemeentemuseum Den Haag de overeenkomst invult, dan doen we dit uiteraard graag. U kunt hiervoor eveneens contact opnemen met Céline 't Hart, via CtHart@gemeentemuseum.nl

 

Uw voordeel bij een periodieke schenking

Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt u dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus).  De Rijksoverheid wil met de Geefwet giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat u uw gift met 25% mag verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Het voordeel voor het Gemeentemuseum

Voor het Gemeentemuseum betekent uw periodieke schenking dat het voor langere tijd verzekerd is van uw financiële steun en werkelijk kan investeren in de toekomst.

Toelichting 

Lees hier toelichting met voorwaarden (zie onderaan de pagina) om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel.

Eenmalige schenking

Ook een eenmalige gift aan het Gemeentemuseum kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar. Daarbij geldt een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 0362.8033.31 t.n.v. Stichting Gemeentemuseum Den Haag. (IBAN: NL11 RABO 0362803331 BIC: RABONL2U).
Alvast dank voor uw bijdrage!

Schenken van kunstvoorwerpen

De eenmalige schenking hoeft geen geldbedrag te zijn. Ook een kunstvoorwerp kan op deze manier aan het Gemeentemuseum geschonken worden. Dit kan evenals het schenken van een geldbedrag leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Contact

Voor meer informatie, advies en mogelijkheden inzake schenken en nalaten kunt u mailen of bellen met Céline 't Hart,  31 (0)6 81 84 98 51.

 

Downloads