Steun ons als particulier

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor het Gemeentemuseum. Voor een belangrijk deel van zijn activiteiten is het museum voor collectievorming afhankelijk van particuliere verzamelaars. Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan particulier initiatief.
 

De gemeente Den Haag verstrekt subsidie aan het museum zodat het museum zijn basistaken kan uitvoeren. Dankzij genereuze bijdragen van particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen kan het museum veel meer doen zoals de collectie aanvullen, bijzondere tentoonstellingen organiseren en speciale educatieve programma’s aanbieden. Het museum is dankbaar voor elke schenking of erfenis, hoe groot of klein ook.

Nalaten

Voelt u zich betrokken bij het Gemeentemuseum? Wilt u het museum steunen? Uw steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van het Gemeentemuseum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past, maar waarvoor het budget van het museum niet toereikend is.

Testament

Ook op de langere termijn kunt u een bijdrage leveren aan de toekomst van het Gemeentemuseum, bijvoorbeeld door het opnemen van het Gemeentemuseum in uw testament. 
Dat kan op verschillende manieren. Door een legaat (bijvoorbeeld een bedrag in geld, een percentage van uw toekomstige nalatenschap, een kunstvoorwerp, effectenportefeuille) te bestemmen ten behoeve van het Gemeentemuseum. Of door te bepalen dat het museum (mede-)erfgenaam wordt. Het museum ontvangt dan (een gedeelte) van uw erfenis en kan uw nalatenschap desgewenst ook afhandelen.
Met bijna driehonderd werken bezit het Gemeentemuseum de grootste collectie Mondriaans ter wereld. Zo’n tweehonderd daarvan zijn afkomstig uit de verzameling van Salomon Bernard Slijper (1884-1971). 
In 1915 ontmoette Mondriaan deze Amsterdamse handelaar in onroerend goed. Zij brachten beiden als pensiongasten de zomer door in De Linden in Laren. Slijper zag daar een schilderij van Mondriaan aan de muur hangen en raakte gefascineerd door diens werk. Slijper en Mondriaan raakten bevriend en Slijper begon werk van Mondriaan aan te kopen. Slijper werd allengs Mondriaans grootste verzamelaar en mecenas. 
Na zijn dood bleek uit zijn testament dat Slijper zijn omvangrijke collectie Mondriaans had gelegateerd aan het Gemeentemuseum Den Haag. Hierdoor bleef de collectie van Slijper bijeen, behouden voor Nederland en werd de collectie ontsloten voor het publiek. 

Fonds op Naam

Via uw testament kunt u nalaten maar ook een Fonds op Naam oprichten. Ook kunt u het Gemeentemuseum tot erfgenaam benoemen onder de voorwaarde dat (een deel van) uw nalatenschap wordt toegevoegd aan uw eigen Fonds op Naam.
 
Het Gemeentemuseum is door de belastingdienst aangemerkt als zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het Gemeentemuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (successierecht), zodat het museum daarover geen belasting betaalt.
 
U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf € 50.000 of meer.
 

Erfbelasting betalen met kunst

 
Erfgenamen dienen over de waarde van hun verkrijging erfbelasting (successierecht) te betalen. Als een kunstvoorwerp deel uitmaakt van de erfenis, dan kan gebruik worden gemaakt van de kwijtscheldingsregeling. Door overdracht van het kunstvoorwerp kunnen de erfgenamen de erfbelasting (gedeeltelijk) in natura betalen. De erfbelasting wordt in dat geval kwijtgescholden met een bedrag dat maximaal 120% beloopt van de waarde van het kunstvoorwerp. 
Niet elk voorwerp komt hiervoor in aanmerking. Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding laat de belastingdienst zich adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de beoordeling van het belang van kunstvoorwerpen.
 
Bijvoorbeeld:
U laat een kunstvoorwerp na met een waarde van € 50.000. De erfgenamen kunnen met de overdracht van het kunstvoorwerp dan € 60.000 erfbelasting betalen.
 

Contact

Voor meer informatie, advies en mogelijkheden inzake schenken en nalaten kunt u e-mailen of bellen met Céline 't Hart,  31 (0)6 81 84 98 51.